نویسنده: �������� �������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
اصول هوش مصنوعی نوین
خانم زهرا اصغری ورزنه؛ خانم معصومه شریف زاده؛ آقای مزدا معطری
150,000