فرایند پذیرش آثار
  • ایجاد حساب کاربری در سامانه انتشارات علمی واحد مرودشت
  • ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب از طریق لینک ارسال و پیگیری آثار
  • طرح مستندات و درخواست اثر در شورای انتشارات واحد جهت بررسی اولیه
  • در صورت تأئید اولیه ارسال به داوری
  • پس از مرحله داوری، در شورای انتشارات درباره اثر تصمیم گیری نهائی می شود
  • در صورت پذیرش اثر، ارسال فایل برای ویراستاری و طراحی جلد که بایستی مطابق شیوه نامه جدید انجام گردد. (جهت دریافت شیوه نامه طراحی جلد و متن کلیک کنید)
  • ارسال طرح روی جلد ، فایل کتاب و مستندات به سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی جهت دریافت شابک
  • ارسال فایل کتاب به وزارت ارشاد جهت دریافت فیپا
  • ارسال فایل اثر به چاپخانه جهت چاپ (توسط نویسنده)
  •